Algemene voorwaarden

 

ERKENNING VAN ONZE VOORWAARDEN

Voor onze offertes, verkopen en leveringen gelden de hiernavermelde leverings-, betalings- en verkoopsvoorwaarden. De aankoopvoorwaarden van een koper zijn voor ons niet bindend, zelfs wanneer wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken, tenzij wij deze aankoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd hebben.

AANBOD EN BESTELLING

Onze offerten zijn steeds vrijblijvend en niet bindend ten onzen opzichte. Telefonische bestellingen zijn slechts in deze vorm bindend indien zij door ons schriftelijk bevestigd worden. Bestellingen worden slechts door ons aangenomen beschouwd wan- neer wij ze bevestigd of door levering uitgevoerd hebben. Annulering van de door ons aanvaarde bestellingen of terugzending door de koper van geleverde goederen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van onze firma. In dit geval houden wij ons het recht voor 10% - verhoogd tot 25% in geval van maatwerk van de geannuleerde bestelling te factureren als vergoeding voor de schade en onkosten, die deze annulering mee- brengt. Deze bepaling is ook toepasselijk in geval van gedeeltelijke annulering.

LEVERING

Opgaven van leveringstermijnen zijn slechts benaderend en verbinden ons slechts tot een zo stipt mogelijke eerbiediging ervan. De leveringstermijn voor elke bestelling is slechts opgegeven als een aanduiding zonder waarborg van levering op gestelde datum. Geen enkel order kan wegens het verstrijken van leveringstermijn eenzijdig worden opgezegd. Indien geen specifieke leverafspraken overeengekomen werd in een aparte overeenkomst, worden alle bestelde goederen en materialen geleverd overeenkomstig Ex Works (magazijn van de Verkoper). Deze goederen en materialen worden aanvaard op de plaats van aflevering en het risico van verlies of schade gaat bij levering over op de Klant (niettegenstaande enig eigendomsvoorbehoud). In ieder geval zijn alle vrachten transportkosten voor rekening van de Klant, zelfs wanneer is overeengekomen dat de Verkoper voor het transport zorgt, het organiseert of op enige andere manier bij het transport is betrokken. De Klant staat ervoor in dat alle voorzorgen zijn genomen en aan alle voorwaarden is voldaan om de goederen op het door Confiserie Nilona BV vermelde tijdstip in ontvangst te nemen. Alle schade of kosten die worden veroorzaakt bij gebrek daaraan, blijven uitsluitend ten laste van de Klant.

De stopzetting van de levering door bedrijven die ons van grondstoffen of fabricatie voorzien wegens oorlog, stakingen, overmacht en andere onvoorziene gebeurtenissen ontslaan ons van de verplichting tot levering voor de duur der stoornissen en in volle omvang der uitwerkselen en gevolgen dezer stoornissen. Deze gebeurtenissen geven ons het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat de koper aanspraak kan maken op eniger- lei schadevergoeding.

KLACHTEN

Alle klachten in het bijzonder betreffende de hoeveelheid, de kwaliteit en de conformiteit, moeten ons, om geldig te zijn onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk ter kennis gebracht worden. In geval van klacht binnen de vooropge- stelde termijn staat het ons vrij een vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding.

PRIJZEN

Onze prijzen gelden voor betaling contant, zonder korting bij ontvangst van de rekening, tenzij het schriftelijk anders wordt bepaald.

Onze prijzen zijn berekend op de vervoertarieven, douanerechten en kosten in- en uitvoerkosten, verzekeringspremie enz.... welke van kracht zijn bij het afsluiten van de koop. Elke verhoging van die factoren, en alle, om het even welke neventaksen, enz. welke de koopwaar voor haar aankomst ter bestemming bezwaren en zich na het afsluiten van de koop voordoen, vallen ten laste van de koper. Bij niet betaling der factuur zijn wij gerechtigd alle lopende contracten op te zeggen.

BETALING

Onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 2880 Mariekerke of op onze bankrekening.

Bij niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd zijn.

Bij niet betaling der factuur is de cliƫnt naast de verwijlintresten en als strafbeding 10% van het rekeningsbedrag verschuldigd dit alles met een minimum van 125 EUR. De kosten voor protest of terugkeren van kwijtingen ter incasso zullen in rekening worden gebracht.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van alles wat ons uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inbegrepen de slechts in de toekomst ontstane vorderingen. Wanneer de koper in gebreke blijft te betalen of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom op de goederen zowel ten opzichte van de koper als ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kunnen wij teruggave van de goederen verlangen, zonder in rechte te moeten optreden. Bij teruggave van de goederen worden onze kosten en minderwaarde in mindering gebracht.

REISRISICO

Alle verzonden goederen reizen op risico en perikel van de koper, zelfs wanneer de verzending franco geschiedt.

JURIDISCHE BEVOEGDHEID

Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Brugge. Betwistingen in verband met leveringen in het buitenland worden uitsluitend berecht door de Belgische Rechtbanken en inzonderheid de Rechtbanken van Gerechtelijk arrondissement Brugge, het Belgische recht beheerst exclusief alle tussen onze maatschappij en derden opgenomen verbintenissen.